ثبات نسبی بازار مواد غذایی در ایام عید، نتیجه اقدامات وزارت کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز، مسئول تنظیم بازار محصولات غذایی بوده و با توجه به وظایف قانونی خود، بایستی مدیریت بازار محصولات غذایی و کشاورزی را بعد از تولید نیز برعهده داشته باشد. این وزارتخانه در این راستا اقدامات موثری انجام داده که منجر به ثبات نسبی بازار مواد غذایی در ایام پایانی سال جاری شده است؛ اقداماتی که با اجرای کامل قانون تمرکز تکمیل خواهد شد.