۲۸ اسفند ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مالیات بر عایدی سرمایه سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد

ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس در نیمه نخست سال ۹۸

سرپرست سازمان امور مالیاتی کل کشور گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اولویت ها و ضرورت های این سازمان است. در همین راستا دستور کار اصلی سازمان امور م ...

مالیات بر عایدی سرمایه CGT موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح کرد

رشد اقتصادی بدون CGT تضعیف می‌شود

نتایج گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی که بر پایه مطالعات و پژوهش های متعدد علمی و تجربی تهیه شده است، نشان می دهد عدم اخذ مالیات بر عایدی سر ...

مالیات بر عایدی سرمایه موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح کرد

افزایش مستقیم و غیرمستقیم درآمد مالیاتی دولت با اجرای CGT

نتایج پژوهش موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی نشان می دهد وضع مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد خواهد کرد. این پایه مالیاتی ع ...

مالیات بر عایدی سرمایه موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح کرد

تقویت فعالیت‌های مولد و بهبود کارایی پایه‌های مالیاتی با اجرای CGT

نتایج پژوهش موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی آفریقای جنوبی نشان می دهد وضع مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر به سزایی در بهبود کارایی کلی ساختار نظام مالیاتی دا ...

مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سازمان امور مالیاتی مطرح شد

فرار مالیاتی با اجرای CGT ناممکن می‌شود

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کل کشور در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، اگر همه اشخاص و همه انواع درآمدها مشمول مالیات شوند، دیگر انگیزه ای برای افر ...

مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سیاستی مجلس نیوزلند مطرح شد

طبق تجربیات جهانی اعمال CGT به خروج سرمایه منجر نمی‌شود

طبق گزارش سیاستی مجلس نیوزلند، مالیات بر عایدی سرمایه با از بین بردن تبعیض مالیاتی نسبت به فعالیت های غیرمولد، تقاضای سوداگران را برای سوداگری در املا ...

در گزارش سیاستی مجلس نیوزلند مطرح شد

کمتر از ۱۰ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند

طبق گزارش سیاستی مجلس نیوزلند، تجربه استرالیا نشان می دهد کمتر از ۱۰ درصد مردم که عموما ثروتمندان و سوداگران هستند، مشمول پرداخت CGT می شوند. همچنین ا ...

مالیات بر عایدی سرمایه بررسی تجربیات جهانی در مالیات بر عایدی سرمایه نشان می دهد

معافیت هوشمندانه «مسکن اصلی» خانوار از CGT در ۹ کشور

دقت نظر در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، موجب وضع قانونی با بالاترین میزان اثرگذاری در کنترل سوداگری و در عین حال کمترین فشار به طبقات ضعیف جامع ...

مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سیاستی پارلمان نیوزلند مطرح شد

استرالیا و بریتانیا «تعدیل تورم» در CGT را کنار گذاشته اند

مجلس نیوزلند در گزارش تشریح طرح مالیات بر عایدی سرمایه، پیشنهادهای خود مبنی بر ابعاد فنی قانون مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کرده است. در این گزارش ک ...

مالیات بر عایدی سرمایه مزیت های CGT بررسی می شود

نقش تنظیمی مالیات بر عایدی سرمایه مانع انتقال بار مالیاتی

مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی برای بازدارندگی از سوداگری و در عمل مالیاتی برای نگرفتن است. بنابراین هزینه های مترتب بر انواع دیگر مالیات که ممکن است ...