۳۰ آبان ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

در اسفندماه سال ۱۳۹۵

نشریه مسیر پیشرفت ویژه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شد + دانلود

نشریه مسیر پیشرفت، ویژه نامه خود برای اسفندماه سال جاری را به بازتاب سخنرانی های مسئولین در سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اختصاص داده است. ...

افزایش قیمت گاز و راهکار تعامل گازی با ترکمنستان در این شماره

شانزدهمین شماره از هفته نامه «مسیر پیشرفت» با موضوع اقتصاد مقاومتی منتشر شد

شانزدهمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی، منتشر شد. این هفته نامه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و در آن به مسائل مرتبط با اقتص ...

نرخ ارز، قاچاق کالا و مزایای تعامل گازی با ترکمنستان در این شماره

پانزدهمین شماره از هفته نامه «مسیر پیشرفت» با موضوع اقتصاد مقاومتی منتشر شد

پانزدهمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی، منتشر شد. این هفته نامه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و در آن به مسائل مرتبط با اقتص ...

بررسی لایحه برنامه ششم و پیگیری منافع کارگران در این شماره

چهاردهمین شماره از هفته نامه «مسیر پیشرفت» با موضوع اقتصاد مقاومتی منتشر شد

چهاردهمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی، منتشر شد. این هفته نامه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و در آن به مسائل مرتبط با اقتص ...

توافقنامه پاریس، برنامه ششم و لایحه بودجه و خودروسازی چین در این شماره

سیزدهمین شماره از هفته نامه «مسیر پیشرفت» با موضوع اقتصاد مقاومتی منتشر شد

سیزدهمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی، منتشر شد. این هفته نامه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و در آن به مسائل مرتبط با اقتصا ...

بررسی قرارداد شرکت کشتی سازی و مزایای خرید هواپیما برای کشور در این شماره

دوازدهمین شماره از هفته نامه «مسیر پیشرفت» با موضوع اقتصاد مقاومتی منتشر شد

دوازدهمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی، منتشر شد. این هفته نامه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و در آن به مسائل مرتبط با اقتص ...

بررسی تحریم های جدید با رویکرد اقتصاد مقاومتی در این شماره

یازدهمین شماره از هفته نامه «مسیر پیشرفت» با موضوع اقتصاد مقاومتی منتشر شد

یازدهمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی، منتشر شد. این هفته نامه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و در آن به مسائل مرتبط با اقتصا ...

مناطق آزاد، بحران آب و بهره وری انرژی در این شماره

دهمین شماره از هفته نامه «مسیر پیشرفت» با موضوع اقتصاد مقاومتی منتشر شد

دهمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی، منتشر شد. این هفته نامه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و در آن به مسائل مرتبط با اقتصاد م ...

صندوق فرهنگیان، دکان اقتصاد مقاومتی و بررسی صنعت هوایی در این شماره

نهمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی منتشر شد

نهمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی، منتشر شد. این هفته نامه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و در آن به مسائل مرتبط با اقتصاد م ...

صحبت های موافقان و مخالفان قرارداد جدید نفتی و فرصت های توسعه صنعت نفت در این شماره

هشتمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی منتشر شد

هشتمین شماره از هفته نامه “مسیر پیشرفت” با موضوع اقتصاد مقاومتی، منتشر شد. این هفته نامه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده است و در آن به مسائل مرتبط با اقتصاد ...