-->
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته بندی مطالب

جمهوری آذربایجان در آستانه ارسال گاز خود به کشورهای غرب اروپا تا پایان دهه جاری قرار دارد، این در حالی است که خود این کشور نیز باید برای تامین نیاز داخلی خود از کشورهای دیگر گاز وارد کند.