-->
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته بندی مطالب

در نشست مشترک با وزیر محیط زیست ایتالیا:

در نشست مشترک وزیر نیرو با وزیر محیط زیست ایتالیا دو طرف بر اجرای تعهدات توافقنامه پاریس تأکید نمودند. در این نشست وزیر نیروی کشورمان تعدادی از برنامه های در حال اجرا در این زمینه را نام برد.

جمهوری آذربایجان در آستانه ارسال گاز خود به کشورهای غرب اروپا تا پایان دهه جاری قرار دارد، این در حالی است که خود این کشور نیز باید برای تامین نیاز داخلی خود از کشورهای دیگر گاز وارد کند.