آخوندی: مالیات بر عایدی سرمایه راه کنترل سوداگری

آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه التهابات اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی و بین المللی سبب بروز تنش در بازار مسکن شده است، از تدوین اولیه راهکارهای تعادل‌بخشی به بازار مسکن خبر داد. یکی از مهمترین این راهکارها اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگران است.