وزارت جهاد کشاورزی مقصر عدم پرداخت مطالبات گندم کاران نیست

رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با اشاره به سوال نمایندگان مجلس از وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، گفت: همچنان برخی از نمایندگان مجلس در جریان عدم مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تامین اعتبار برای خرید تضمینی گندم نیستند؛ این وزارتخانه برای پرداخت پول کشاورزان نیاز به همکاری خزانه و سازمان برنامه و بودجه دارد.