کدام «راهبرد» اقتصاد را با وجود تحریم مقاوم می‌کند؟

دور زدن تحریم و برداشتن تحریم دو راهبردی بوده است که دولت های قبلی و فعلی برای مقابله با تحریم ها اتخاذ نموده اما هیچکدام به نتیجه نرسیده و اثرگذار نبوده است. برای مقابله با تحریم و مقاوم سازی اقتصاد در شرایط تحریمی، به راهبرد سومی نیاز است که آن «بی اثر کردن تحریم ها» است.