طرح پتروشیمی بویراحمد به سرانجام می‌رسد؟

ضروری است عوامل مختلفی در طرح احداث پتروشیمی بویراحمد در منطقه سقاوه مورد بررسی قرار گیرد تا سرانجام این پتروشیمی نیز همچون بیش از 15 طرح پتروشیمی نیمه تمام و متوقف باقی مانده در کشور، بی حاصل و زیان بار نگردد.