افزایش ۶۰ درصدی تولید و کاهش ۳۷ درصدی واردات شکر نتیجه اجرای قانون تمرکز

بررسی میزان تولید و واردات شکر طی سال های اجرای قانون تمرکز، نشان دهنده موفقیت اجرای این قانون در تامین نیاز بازار از طریق محصولات تولیدی داخلی است. این دستاورد مهم که خود را در افزایش 60 درصدی تولید و کاهش 37 درصدی واردات این محصول نشان داده است، با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت کشاورزی از بین خواهد رفت.