مصرف بیشتر برق در ساعات «اوج مصرف» جریمه کمتری دارد!

بر اساس تعرفه های فعلی برق، هزینه های اوج بار برای مشترکی که مصرف برق بیشتری در ساعات اوج مصرف دارد، درصد کمتری از کل هزینه برق او را شامل می شود. اگر به جای اختصاص مبلغ ثابت برای جریمه مصرف در اوج بار، این هزینه به صورت پلکانی محاسبه گردد، این مشکل حل می شود و به کارکرد حقیقی خود که ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف در زمان اوج بار است، نزدیک می شود.