مالیات بر عایدی سرمایه بازار سوداگری را راکد می‌کند

مخالفین مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند اعمال این نوع مالیات در بخش مسکن، موجب ایجاد رکود در این بازار می‌شود؛ این درحالیست که بررسی ها نشان می دهد مالیات بر عایدی سرمایه موجب رونق بازار مسکن می شود. پاسخ به این ابهام در چیستی هدف مالیات بر عایدی سرمایه و اثبات علمی کارشناسان نهفته است.