اصلاحات ارضی در زمان پهلوی چگونه «اختلاف طبقاتی» را افزایش داد

در دو دهه پایانی رژیم پهلوی با افزایش قیمت جهانی نفت ارز زیادی وارد ایران شد. دولت و ملاکین سابق پس از اصلاحات ارضی به واردات نظامی و غذایی پرداختند. دهقانان و کارگران شهری حاشیه‌نشین شدند و اختلاف طبقاتی بیشتر گردید.