مالیات بر عایدی سرمایه به افزایش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود

بررسی آمار نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و نرخ رشد سرمایه گذاری در دهه های اخیر اقتصاد آمریکا، نشان می دهد که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها موجب کاهش سرمایه گذاری نمی شود، بلکه ممکن است موجب تقویت آن نیز باشد.