روش محاسبه میزان «داخلی سازی» در صنعت خودرو باید شفاف شود

برای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو و حمایت از کالاهای ایرانی در این حوزه، بایستی پارامتر «عمق داخلی سازی» یا «درصد ساخت داخل» و روش اندازه گیری آن دقیق و شفاف شود. در کشورهای پیشرفته، عمق ساخت داخل خودرو به دقت اندازه گیری شده و سیاست های حمایتی بر اساس آن اعمال می شود.