مالیات بر عایدی سرمایه راه کنترل سوداگری در بازار مسکن

راهکارهای حذف سوداگری در بازار مسکن، اعم از ایجاد شفافیت، تمرکز زدایی جمعیت و اعمال تغییرات بر روی پارامترهای مربوط به عرضه و تقاضای مسکن و مدیریت تقاضای کاذب است. یکی از راهکارهای کاهش تقاضای کاذب در بازار مسکن، وضع مالیات است. در این میان مالیات بر عایدی سرمایه، جایگاه ویژه ای دارد.