تمدید سیاست خرید تضمینی در هند برای حمایت از بخش کشاورزی

در سال های اخیر دولت هند به منظور کنترل تورم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را کمتر از میزان مورد انتظار کشاورزان افزایش داده است. اما دولت و مجلس این کشور قصد دارند در آینده با افزایش نرخ های خرید تضمینی و تضمین فروش محصولات کشاورزی، شرایط تولید بخش کشاورزی را بهبود بخشند.