نمره وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی ۱۴.۴ از ۱۰۰/ غلفت از اقتصاد برق

نمره وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی 14.4 از 100 شده است. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان 14.4 درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است. مهمترین اقدامی که وزارت نیرو باید در اقتصاد مقاومتی انجام دهد، اصلاح صنعت برق کشور و اقتصادی کردن آن است؛ اما در میان پروژه های مصوب برای این وزارتخانه، اقدامی در این راستا تعریف نشده است.