۳ ابزار بانک مرکزی «توسعه گرا» در هدایت منابع به سمت تولید

بانک مرکزی توسعه گرا رویکردی است که در کشورهای در حال توسعه به منظور هدایت منابع به سمت تولید و بخش های پیشران اقتصادی، مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع بانکداری مرکزی، ابزارهایی دارد که با استفاده از آن می تواند به صورت هوشمندانه، این تخصیص را انجام دهد.