انتقال فناوری با واگذاری سهام «ایدم» به بنز محقق می‌شود؟

ایران خودرو و بنز آلمان در نیمه اسفند امسال، قراردادی در حوزه موتورسازی امضا خواهند کرد. بر این اساس، ایران خودرو 30 درصد از سهام شرکت ایدم تبریز را در قالب قرارداد جوینت ونچر به بنز واگذار خواهد کرد. تجربه های پیشین حاکی از آن است که واگذاری سهام در این قالب، منجر به تحقق انتقال فناوری موثر نمی شود.