اعطای تسهیلات اقتصاد مقاومتی به «اشتغال پایدار» منجر می‌شود؟

در این گزارش به بررسی دو مصوبه مرتبط با اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است؛ مصوبه اول که در سال 1395 ابلاغ شده، متمرکز بر اشتغالزایی در مناطق روستایی و مصوبه دوم که در سال 1396 ابلاغ شده، با هدف ایجاد 970 هزار شغل در بخش های مختلف اقتصادی و از طریق طرح های مختلف در سطح کشور، تصویب شده است. بررسی ها نشان می دهد که مبنای هر دو مصوبه، اعطای تسهیلات است؛ مبنایی که در طرح های اشتغالزایی دولت های گذشته نیز وجود داشت و در نهایت در ایجاد اشتغال نتیجه بخش نبود.