ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد خود ارائه نکرده است

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مجموع 13 بار به صورت عمومی گزارش عملکرد ارائه نموده است؛ نکته قابل توجه اینکه این 13 گزارش همه در سال 1395 ارائه شده و در سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هیچگونه گزارشی از عملکرد خود ارائه نکرده است. همچنین که تاکنون از روند اجرای پروژه ها به عنوان مهمترین اقدام ستاد، گزارش مشخصی ارائه نشده و گزارش های سال گذشته نیز به این مهم اختصاص نداشته است.