سازمان برنامه و بودجه مخالف اصلی اجرای قانون خرید تضمینی گندم

حدود 4 ماه از آغاز فصل کشت پائیزه ی گندم می گذرد اما همچنان قیمت گندم توسط دولت برای سال زراعی آینده اعلام نشده است. وزارت کشاورزی در زمان مقرر، نرخ 1430 تومانی را برای این محصول اساسی اعلام کرده که نسبت به سال گذشته به اندازه تورم افزایش یافته است؛ اما سازمان برنامه و بودجه با این پیشنهاد قانونی مخالف است.