اشتیاق کشورهای اروپایی به خرید گندم‌ با کیفیت ایرانی

کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی، طی سال اخیر مشتری گندم ایرانی بوده اند و از این مسیر، 500 هزار تن گندم صادر شده است. برنامه ریزی برای صادرات گندم نیازمند تولید پایدار آن است و لذا دولت باید در این زمینه، قوانین موجود از جمله قانون خرید تضمینی گندم را به طور کامل اجرا کند.