مالک ۴۲ درصد از سهام سایپا زیرمجموعه‌های این شرکت است!

بیش از 42 درصد سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت هایی است که زیرمجموعه خودش هستند؛ حدود 37 درصد دیگر از سهام این شرکت نیز متعلق به شرکت های غیرخصوصی است.