بزرگترین تامین مالی داخلی در تاریخ بورس انرژی برای مپنا انجام شد

گروه مپنا با عرضه 400 میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد و فروش آن در عرض چند دقیقه، موفق به انجام بزرگترین تامین مالی داخلی انجام شده در تاریخ بورس انرژی و همچنین بزرگترین تأمین مالی سال 96 از طریق بازار سرمایه شد.