سهام بزرگترین شرکت خودروسازی کشور در اختیار خودش!

مالکیت در صنایع خودروسازی پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. به عنوان مثال در ایران خودرو، بیش از 25 درصد سهام شرکت متعلق به شرکت هایی است که زیرمجموعه خود ایران خودرو هستند؛ حدود 30 درصد دیگر از سهام نیز متعلق به شرکت های غیرخصوصی است.