تامین ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای پروژه نیروگاهی مپنا در چند ثانیه

مرحله اول تامین مالی صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا به میزان 100 میلیارد تومان، امروز در کسری از ثانیه با استفاده از سرمایه های مردم در بورس انرژی انجام شد. این در حالی بود که 4.5 برابر اوراق عرضه شده در بورس، تقاضا برای این اوراق وجود داشت.