بیش از ۵۰ قرارداد تجارت دوجانبه میان کشورها منعقد شده است

مزایای توافقات تجاری دوجانبه درکنار عدم موفقیت سازمان تجارت جهانی در دستیابی به یک توافق جامع جدید، موجب شده است حتی کشورهایی که سالهاست عضو سازمان تجارت جهانی هستند، این راهبرد را در تجارت خارجی خود پیش بگیرند. در حال حاضر بیش از 50 قرارداد تجارت دوجانبه میان کشورهای مختلف منعقد شده است که نشان از مسیر جدید گسترش تجارت جهانی دارد.