وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۶ «وزارت اقتصاد مقاومتی» می‌شود؟

وزارت اقتصاد باید «وزارت اقتصاد مقاومتی» و به نوعی پیگیر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. بررسی ها نشان می دهد که در سال 1395، این وزارتخانه تا حدی در این راستا حرکت کرده اما ضروری است این مسیر در سال 1396 تقویت شده و تمامی اقدامات این وزارتخانه را همسو با اقتصاد مقاومتی قرار دهد.